อำนวยการและสนับสนุน
อำนวยการและสนับสนุน
ภาระงาน
  1. งานธุรการ/งานสารบรรณ
  2. งานบริหารงานบุคลากร
  3. งานการเงิน
  4. งานการบัญชี
  5. งานพัสดุ
  6. งานอาคารสถานที่