ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด
ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด

เปิดสอน 
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
ระยะทาง : ห่างจากศูนย์การเรียนแม่ข่าย 190 กิโลเมตร

สถานที่จัดการเรียน
  • โรงเรียนระโนดวิทยา