หลักสูตรที่เปิดอบรม ปีงบประมาณ 2558
หลักสูตรผลิตภัณฑ์เชือกร่มพื้นฐาน
หลักสูตรกผลิตภัณฑ์เชือกร่มพื้นฐาน รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าอบรม 30 คน สถานที่จัดบ้านท่าม่วง ม.1 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557 ดำเนินการสอนโดย นางขอตีเย๊าะ เกือสิตี