ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางกิจกรรมด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 19.27 KB 311
แบบฟอร์มการเขียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ตามอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 15.82 KB 1393
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 833
กบข.ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 1758
เอกสารพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.66 KB 313
เอกสารการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ณ กรุงพนมเปญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 186
กำหนดการซ้อมรับอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษษ 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.14 KB 186
จรรยาบรรณวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.05 KB 189
พรบ.ขั้นเงินเดือน ว8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 99
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 72
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 60
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 68
คู่มือสำหรับประชาชน การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.8 KB 117
คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.66 KB 62
ว8/2558 พระราชบัญญัติเงินเดือนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 557
ใบสมัครศึกษาต่อ
ใบสมัครศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.76 KB 2571
ใบสมัครงาน
ใบสมัครอาจารย์พิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.17 KB 1821
ใบสมัครเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.82 KB 513
รับสมัครตำแหน่ง นักวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 2008
ประกาศสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 1005
รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 395
ข้อมูลด้าน มคอ.
ฟอร์ม มคอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 622
แบบฟอร์ม มคอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 570
ข้อมูลด้านโครงการ
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณพ.ศ.2557 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 325
รายละเอียดโครงการ57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.45 KB 359
รายละเอียดโครงการการจัดการความรู้57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 174.42 KB 238
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 4469
รายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 19.27 KB 237
ขอเชิญร่วมส่งครูพี่เลี้ยงเด็กเข้าร่วมพัฒนาสมรรถภาพการเรียนการสอนโดยใช้เพลงและเกมส์สำหรับ เด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 1508
โครงการมหกรรมวิชาการ57
รายชื่อผู้ประสานงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.87 KB 287
คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.55 KB 2747
คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.23 KB 2365
คำอธิบายรายวิชาการจัดการทั่วไป(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.45 KB 2157
คำอธิบายรายวิชาการปกครองท้องถิ่น(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.23 KB 2483
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาปฐมวัย(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.55 KB 2370
นโยบายและแผน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการงบภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 161
รายละเอียดโครงการงบภาคใต้58 (ส่ง 15 ต.ค.57) Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 191
แบบฟอร์มที่ 1 โครงการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 171
แบบฟอร์มที่ 2 project based ปกติ Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 123
แบบฟอร์มที่ 3 project based วิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 171
ฟอร์มโครงการปีงบประมาณ58 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 146
ขออนุมัติโครงการปีงบประมาณ58 Word Document ขนาดไฟล์ 40.49 KB 178
อนุมัติจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 43.91 KB 209
กพร.58(template) 65
กพร58(Baseline) 66
ฟอร์มรายงานโครงการพัฒนา/แผนกลยุทธ์ 58 (3 แผ่น) 115
ฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 734.08 KB 100
เครื่องมือการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวด A1-A9 RAR Archive ขนาดไฟล์ 721.75 KB 37
เครื่องมือการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวด B1-B8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.41 MB 29
เครื่องมือการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวด C1-C3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 514.25 KB 29
คู่มือการบริหารโครงการ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 31
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 27
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ประจำปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 29
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 25
ขั้นตอนการพิจารณาจัดโครงการ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.41 KB 22
ขั้นตอนการพิจารณาจัดกิจกรรมโครงการ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.15 KB 24
แบบฟอร์มโครงการเสนอสถาบัน ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 14
แบบฟอร์มแตกตัวคูณโครงการเสนอสถาบัน ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101 KB 11
แบบฟอร์มวิจัยเสนอสถาบัน ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 365.06 KB 7
งานวิจัย
เฟื่องฟ้าวิชาการ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 709.33 KB 138
เฟื่องฟ้า 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 154
เฟื่องฟ้า2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 153
เฟื่องฟ้า3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 106
เฟื่องฟ้า 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 116
เฟื่องฟ้า 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 150
เฟื่องฟ้า 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 120
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 151
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 129
แบบฟอร์มงานวิชาการ
Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 111
บันทึกข้อความขออนุญาติมอบหมายแทน หรือสอนชดเชย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.83 KB 123
Form ข้อสอบปลายภาคเรียนวิทยาลัยชุนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 234
แบบภาระงานครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.68 KB 100
แบบ มคอ.3 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 30
แบบ มคอ.5 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 10
สรุปการเดินทางไปราชการ
สรุปการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.3 KB 82
มคอ.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 547 KB 153
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 568
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 486 KB 719
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 160.31 KB 256
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.33 KB 79
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.71 KB 318
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.9 KB 148
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.54 KB 48
บันทึกข้อความกรณีใบอนุญาตหมดอายุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.98 KB 18
ผลงานครู
เอกสารประกอบการสอนสงขลาศึกษา-อ.สุธี เทพสุริวงค์ 92
(อ.สุธี เทพสุริวงค์)งานวิจัย เรื่อง การหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศท ๐๓๐๑ สงขลาศึกษา ระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 91
งานสอนปรับพื้นฐาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 552 KB 135
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 90
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 967.5 KB 90
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 117
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 90
พิธีมอบอนุปริญญา 2560
ประกาศรายชื่อและที่นั่งนักศึกษาที่เข้ารับอนุุปริญญา ประจำปี 2558-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.6 KB 43