ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารบรรยายปฐมนิเทศพนักงานใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 103
ตัวอย่างการเป็นนักศึกษา-ผู้ผ่านฝึกอบรมงานวิชาการปี 61 ที่ยะลา Word Document ขนาดไฟล์ 66.3 KB 111
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 332.53 KB 167
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 172
เอกสารในการเบิกจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.7 KB 157
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณครูและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.09 KB 103
ว8/2558 พระราชบัญญัติเงินเดือนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 1011
คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.66 KB 165
คู่มือสำหรับประชาชน การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.8 KB 276
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 182
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 123
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 174
พรบ.ขั้นเงินเดือน ว8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 192
จรรยาบรรณวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.05 KB 311
กำหนดการซ้อมรับอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษษ 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.14 KB 255
เอกสารการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ณ กรุงพนมเปญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 255
เอกสารพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.66 KB 383
กบข.ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 1822
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 915
แบบฟอร์มการเขียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ตามอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 15.82 KB 1525
ใบสมัครศึกษาต่อ
ใบสมัครเรียนระดับอนุปริญญา Word Document ขนาดไฟล์ 91.71 KB 122
ใบสมัครเรียนระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 284
ใบสมัครศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.76 KB 3024
ใบสมัครงาน
job Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.74 KB 164
รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 506
ประกาศสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 1155
รับสมัครตำแหน่ง นักวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 2127
ใบสมัครเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.82 KB 614
ข้อมูลด้าน มคอ.
แบบฟอร์ม มคอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 881
ฟอร์ม มคอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 767
ข้อมูลด้านโครงการ
องค์ความรู้ 77
ขอเชิญร่วมส่งครูพี่เลี้ยงเด็กเข้าร่วมพัฒนาสมรรถภาพการเรียนการสอนโดยใช้เพลงและเกมส์สำหรับ เด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 1578
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 5322
โครงการมหกรรมวิชาการ57
รายชื่อผู้ประสานงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.87 KB 396
คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาปฐมวัย(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.55 KB 2669
คำอธิบายรายวิชาการปกครองท้องถิ่น(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.23 KB 2785
คำอธิบายรายวิชาการจัดการทั่วไป(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.45 KB 2359
คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.23 KB 2601
คำอธิบายรายวิชาทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.55 KB 3116
นโยบายและแผน
;วิสัยทัศน์ ผอ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1 MB 63
เครื่องมือประเมินโครงการและปฎิทินการปฏิบัติงาน วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.68 KB 94
เป้าหมายตามตัวชี้วัด ปฏิทินการรายงานผล และเครื่องมือในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.35 MB 91
เล่มคู่มือการจัดทำโครงการวชช.ตามแผนปฏิบัติราชการ 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.25 MB 80
การเขียนแผนงาน ผลผลิต โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.21 KB 95
แบบฟอร์มอนุมัติกิจกรรมตาม โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 110
แบบฟอร์มอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 98
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 110
ขั้นตอนการอนุมัติกิจกรรมตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.89 KB 76
ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.09 KB 59
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.07 MB 65
แผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ5 ปี (พ.ศ.2559-2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.42 MB 90
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 91
โครงการจำแนกตามแผนงาน เป้าหมาย และงบการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.37 KB 90
คู่มือการบริหารโครงการ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 137
งานวิจัย
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 261
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 236
เฟื่องฟ้า 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 235
เฟื่องฟ้า 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 231
เฟื่องฟ้า 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 196
เฟื่องฟ้า3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 214
เฟื่องฟ้า2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 232
เฟื่องฟ้า 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 252
เฟื่องฟ้าวิชาการ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 709.33 KB 223
แบบฟอร์มงานวิชาการ
ระเบียบวิทยาลัยชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.12 KB 33
ประกาศการรับสมัครการเลือกตั้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.98 KB 19
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.21 KB 47
ข้อบังคับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 26
เอกสารแลกเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 127
แบบ มคอ.5 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 115
แบบ มคอ.3 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 176
แบบภาระงานครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.68 KB 203
Form ข้อสอบปลายภาคเรียนวิทยาลัยชุนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 405
บันทึกข้อความขออนุญาติมอบหมายแทน หรือสอนชดเชย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.83 KB 208
Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 164
สรุปการเดินทางไปราชการ
สรุปการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.3 KB 227
มคอ.2
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 160.31 KB 471
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 486 KB 1159
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 920
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 547 KB 318
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู
บันทึกข้อความกรณีใบอนุญาตหมดอายุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.98 KB 648
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.54 KB 255
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.9 KB 272
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.71 KB 544
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.33 KB 170
ผลงานครู
(อ.สุธี เทพสุริวงค์)งานวิจัย เรื่อง การหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศท ๐๓๐๑ สงขลาศึกษา ระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 165
เอกสารประกอบการสอนสงขลาศึกษา-อ.สุธี เทพสุริวงค์ 160
งานสอนปรับพื้นฐาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 273
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 1044
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 967.5 KB 493
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 332
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 552 KB 433
พิธีมอบอนุปริญญา 2560
ประกาศรายชื่อและที่นั่งนักศึกษาที่เข้ารับอนุุปริญญา ประจำปี 2558-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.6 KB 210
วิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยการปฏิบัติการในชั้นเรียน 83