ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 86
เอกสารในการเบิกจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.7 KB 66
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณครูและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.09 KB 27
ว8/2558 พระราชบัญญัติเงินเดือนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 875
คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.66 KB 108
คู่มือสำหรับประชาชน การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.8 KB 182
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 106
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 85
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 101
พรบ.ขั้นเงินเดือน ว8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 137
จรรยาบรรณวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.05 KB 239
กำหนดการซ้อมรับอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษษ 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.14 KB 210
เอกสารการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ณ กรุงพนมเปญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 214
เอกสารพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.66 KB 339
กบข.ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 1780
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 864
แบบฟอร์มการเขียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ตามอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 15.82 KB 1443
ใบสมัครศึกษาต่อ
ใบสมัครเรียนระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 19
ใบสมัครศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.76 KB 2715
ใบสมัครงาน
job Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.74 KB 62
รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 447
ประกาศสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 1060
รับสมัครตำแหน่ง นักวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 2062
ใบสมัครเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.82 KB 554
ข้อมูลด้าน มคอ.
แบบฟอร์ม มคอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 671
ฟอร์ม มคอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 691
ข้อมูลด้านโครงการ
องค์ความรู้ 15
ขอเชิญร่วมส่งครูพี่เลี้ยงเด็กเข้าร่วมพัฒนาสมรรถภาพการเรียนการสอนโดยใช้เพลงและเกมส์สำหรับ เด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 1533
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 4650
โครงการมหกรรมวิชาการ57
รายชื่อผู้ประสานงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.87 KB 319
คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาปฐมวัย(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.55 KB 2460
คำอธิบายรายวิชาการปกครองท้องถิ่น(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.23 KB 2571
คำอธิบายรายวิชาการจัดการทั่วไป(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.45 KB 2228
คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.23 KB 2459
คำอธิบายรายวิชาทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.55 KB 2858
นโยบายและแผน
;วิสัยทัศน์ ผอ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1 MB 13
เครื่องมือประเมินโครงการและปฎิทินการปฏิบัติงาน วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.68 KB 35
เป้าหมายตามตัวชี้วัด ปฏิทินการรายงานผล และเครื่องมือในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.35 MB 26
เล่มคู่มือการจัดทำโครงการวชช.ตามแผนปฏิบัติราชการ 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.25 MB 24
การเขียนแผนงาน ผลผลิต โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.21 KB 29
แบบฟอร์มอนุมัติกิจกรรมตาม โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 50
แบบฟอร์มอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 48
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 53
ขั้นตอนการอนุมัติกิจกรรมตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.89 KB 22
ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.09 KB 18
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.07 MB 18
แผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ5 ปี (พ.ศ.2559-2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.42 MB 30
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 30
โครงการจำแนกตามแผนงาน เป้าหมาย และงบการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.37 KB 39
คู่มือการบริหารโครงการ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 66
งานวิจัย
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 179
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 195
เฟื่องฟ้า 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 158
เฟื่องฟ้า 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 193
เฟื่องฟ้า 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 154
เฟื่องฟ้า3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 152
เฟื่องฟ้า2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 193
เฟื่องฟ้า 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 197
เฟื่องฟ้าวิชาการ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 709.33 KB 183
แบบฟอร์มงานวิชาการ
เอกสารแลกเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 40
แบบ มคอ.5 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 48
แบบ มคอ.3 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 106
แบบภาระงานครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.68 KB 145
Form ข้อสอบปลายภาคเรียนวิทยาลัยชุนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 315
บันทึกข้อความขออนุญาติมอบหมายแทน หรือสอนชดเชย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.83 KB 159
Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 130
สรุปการเดินทางไปราชการ
สรุปการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.3 KB 143
มคอ.2
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 160.31 KB 306
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 486 KB 834
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 676
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 547 KB 209
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู
บันทึกข้อความกรณีใบอนุญาตหมดอายุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.98 KB 184
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.54 KB 170
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.9 KB 182
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.71 KB 389
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.33 KB 105
ผลงานครู
(อ.สุธี เทพสุริวงค์)งานวิจัย เรื่อง การหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศท ๐๓๐๑ สงขลาศึกษา ระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 116
เอกสารประกอบการสอนสงขลาศึกษา-อ.สุธี เทพสุริวงค์ 117
งานสอนปรับพื้นฐาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 130
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 259
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 967.5 KB 147
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 143
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 552 KB 184
พิธีมอบอนุปริญญา 2560
ประกาศรายชื่อและที่นั่งนักศึกษาที่เข้ารับอนุุปริญญา ประจำปี 2558-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.6 KB 111