ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางกิจกรรมด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 19.27 KB 324
แบบฟอร์มการเขียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ตามอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 15.82 KB 1406
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 842
กบข.ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 1763
เอกสารพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.66 KB 318
เอกสารการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ณ กรุงพนมเปญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 191
กำหนดการซ้อมรับอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษษ 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.14 KB 190
จรรยาบรรณวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.05 KB 204
พรบ.ขั้นเงินเดือน ว8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 104
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 78
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 65
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 76
คู่มือสำหรับประชาชน การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.8 KB 134
คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.66 KB 78
ว8/2558 พระราชบัญญัติเงินเดือนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 688
ใบสมัครศึกษาต่อ
ใบสมัครศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.76 KB 2599
ใบสมัครงาน
ใบสมัครอาจารย์พิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.17 KB 1843
ใบสมัครเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.82 KB 521
รับสมัครตำแหน่ง นักวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 2018
ประกาศสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 1019
รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 402
ข้อมูลด้าน มคอ.
ฟอร์ม มคอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 637
แบบฟอร์ม มคอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 580
ข้อมูลด้านโครงการ
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณพ.ศ.2557 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 330
รายละเอียดโครงการ57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.45 KB 364
รายละเอียดโครงการการจัดการความรู้57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 174.42 KB 243
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 4494
รายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 19.27 KB 256
ขอเชิญร่วมส่งครูพี่เลี้ยงเด็กเข้าร่วมพัฒนาสมรรถภาพการเรียนการสอนโดยใช้เพลงและเกมส์สำหรับ เด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 1513
โครงการมหกรรมวิชาการ57
รายชื่อผู้ประสานงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.87 KB 295
คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.55 KB 2772
คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.23 KB 2375
คำอธิบายรายวิชาการจัดการทั่วไป(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.45 KB 2162
คำอธิบายรายวิชาการปกครองท้องถิ่น(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.23 KB 2504
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาปฐมวัย(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.55 KB 2382
นโยบายและแผน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการงบภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 168
รายละเอียดโครงการงบภาคใต้58 (ส่ง 15 ต.ค.57) Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 193
แบบฟอร์มที่ 1 โครงการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 185
แบบฟอร์มที่ 2 project based ปกติ Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 141
แบบฟอร์มที่ 3 project based วิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 184
ฟอร์มโครงการปีงบประมาณ58 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 162
ขออนุมัติโครงการปีงบประมาณ58 Word Document ขนาดไฟล์ 40.49 KB 190
อนุมัติจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ2558 Word Document ขนาดไฟล์ 43.91 KB 222
กพร.58(template) 68
กพร58(Baseline) 69
ฟอร์มรายงานโครงการพัฒนา/แผนกลยุทธ์ 58 (3 แผ่น) 131
ฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 734.08 KB 114
เครื่องมือการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวด A1-A9 RAR Archive ขนาดไฟล์ 721.75 KB 46
เครื่องมือการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวด B1-B8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.41 MB 39
เครื่องมือการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวด C1-C3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 514.25 KB 36
คู่มือการบริหารโครงการ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 37
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 33
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ประจำปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 32
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 31
ขั้นตอนการพิจารณาจัดโครงการ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.41 KB 27
ขั้นตอนการพิจารณาจัดกิจกรรมโครงการ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.15 KB 27
แบบฟอร์มโครงการเสนอสถาบัน ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 18
แบบฟอร์มแตกตัวคูณโครงการเสนอสถาบัน ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101 KB 23
แบบฟอร์มวิจัยเสนอสถาบัน ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 365.06 KB 18
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.68 MB 6
งานวิจัย
เฟื่องฟ้าวิชาการ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 709.33 KB 152
เฟื่องฟ้า 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 166
เฟื่องฟ้า2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 163
เฟื่องฟ้า3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 117
เฟื่องฟ้า 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 127
เฟื่องฟ้า 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 164
เฟื่องฟ้า 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 130
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 165
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 148
แบบฟอร์มงานวิชาการ
Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 115
บันทึกข้อความขออนุญาติมอบหมายแทน หรือสอนชดเชย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.83 KB 127
Form ข้อสอบปลายภาคเรียนวิทยาลัยชุนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 260
แบบภาระงานครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.68 KB 108
แบบ มคอ.3 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 48
แบบ มคอ.5 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 19
สรุปการเดินทางไปราชการ
สรุปการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.3 KB 95
มคอ.2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 547 KB 160
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 592
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 486 KB 740
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 160.31 KB 260
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.33 KB 83
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.71 KB 346
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.9 KB 155
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.54 KB 71
บันทึกข้อความกรณีใบอนุญาตหมดอายุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.98 KB 40
ผลงานครู
เอกสารประกอบการสอนสงขลาศึกษา-อ.สุธี เทพสุริวงค์ 97
(อ.สุธี เทพสุริวงค์)งานวิจัย เรื่อง การหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศท ๐๓๐๑ สงขลาศึกษา ระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 96
งานสอนปรับพื้นฐาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 552 KB 148
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 106
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 967.5 KB 103
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 140
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 103
พิธีมอบอนุปริญญา 2560
ประกาศรายชื่อและที่นั่งนักศึกษาที่เข้ารับอนุุปริญญา ประจำปี 2558-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.6 KB 54