งานวิจัยวิทยาลัยชุมชนสงขลา

    การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการบริหารโครงการและงบประมาณ ศศ 0209 นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 


     การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

     การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง

อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

     การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา สงขลา สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563

    การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   

    การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

    ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับรู้กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

    การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ต้าบลเทพา อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา   

    กระบวนการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปูม้า’

Powered by MakeWebEasy.com