สำนักวิชาการ

    ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

     นักศึกษา รหัส 61 

     นักศึกษา รหัส 62

     ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับอนุปริญญา    ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                  นักศึกษารหัส 61

                     นักศึกษารหัส 62

  ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญา

    ประจำปีการศึกษา 2563 

    มคอ.2 ของแต่ละสาขาวิชา

                สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

                      สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                      สาขาวิชาการจัดการ

Powered by MakeWebEasy.com