สำนักวิชาการ

      แบบฟอร์มตารางเรียน  

               ดาวน์โหลด

   แผนตลอดหลักสูตร

                  * สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

                            ปี 2563

                            ปี 2562

                  * สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                            ปี 2563 

                            ปี 2562

                  * สาขาวิชาการจัดการ

                            ปี 2563 

                            ปี 2562

                  * สาขาวิชาคอมพิวเอตร์ธุรกิจ

                            ปี 2563 

                            ปี 2562

                  * สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                            ปี 2563 

                  * สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

                            ปี 2563 
                     

    ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

             สาขาวิชาการจัดการ

                            นักศึกษารหัส 61

                               นักศึกษารหัส 62

                               นักศึกษารหัส 63

             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                            นักศึกษารหัส 61

                                นักศึกษารหัส 62

                                นักศึกษารหัส 63

             สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                            นักศึกษารหัส 61

                                นักศึกษารหัส 62

                                นักศึกษารหัส 63

             สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

                            นักศึกษารหัส 61
 
                                นักศึกษารหัส 62

                                นักศึกษารหัส 63

             สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                            นักศึกษารหัส 63

             สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

                            นักศึกษารหัส 63

     ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

                               นักศึกษารหัส 61

                               นักศึกษารหัส 62 , 63

  ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับอนุปริญญา    ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

                          นักศึกษา รหัส 61

                             นักศึกษา  รหัส 62,63

    ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

             นักศึกษา รหัส 61 

             นักศึกษา รหัส 62  

  ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับอนุปริญญา    ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                        นักศึกษารหัส 61

                           นักศึกษารหัส 62

    ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญา

           ประจำปีการศึกษา 2563 

    มคอ.2 ของแต่ละสาขาวิชา

                   สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

                           สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                           สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                           สาขาวิชาการจัดการ

                           สาขาการสาธารณสุขชุมชน

                           สาขาการท่องเที่ยว

   กุญแจปัญหาด้านงานวิชาการ

   แบบสำรวจการกรอหคะแนนตาม TOF 5,6 ด้าน

   ตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ

Powered by MakeWebEasy.com