ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เอกสารงานวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 16 - 17 กรกฏาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 13 21- 22 พฤศจิการยน 2562 

แจ้งการตีพิมพ์บทความในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต อาจารย์สุธี เทพสุริวงค์

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

แจ้งการตีพิมพ์บทความในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต อาจารย์พรเพ็ญ  ประกอบกิจ

หนังสือแสดงข้อมูลแจ้งลิขสิทธิ์ ผลงาน "THEPA HANDBOOK เที่ยวเทพาเฮฮาจากเลขึ้นเขา-ไม่เหงาจากเขาลงเล"

 

 

งานวิจัย

    การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการบริหารโครงการและงบประมาณ ศศ 0209

            นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา   

    การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  

     การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา สงขลา สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563 

Powered by MakeWebEasy.com