เอกสารงานวิจัย

   การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 16 - 17 กรกฏาคม 2563

    การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 13 21- 22 พฤศจิการยน 2562 

    แจ้งการตีพิมพ์บทความในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต อาจารย์สุธี เทพสุริวงค์

    ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

    แจ้งการตีพิมพ์บทความในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต อาจารย์พรเพ็ญ  ประกอบกิจ

    หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา   


Powered by MakeWebEasy.com