แผนตลอดหลักสูตร

      แผนตลอดหลักสูตรปีการศึกษา 2561

            สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

             สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

    แผนตลอดหลักสูตรปีการศึกษา 2562

             สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

             สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             สาขาวิชาการจัดการ

     แผนตลอดหลักสูตรปีการศึกษา 2563

            สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

             สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

              สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
              สาขาวิชาการจัดการ

             สาขาวิชาการท่องเที่ยว

             สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

     แผนตลอดหลักสูตรปีการศึกษา 2564

             สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

              สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

              สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              สาขาวิชาการจัดการ

              สาขาวิชาการท่องเที่ยว

              สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com