รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนสงขลา

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ฝ่ายบริหาร และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนสงขลากับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการมหกรรม (CHANGE) ยูทูที เปลี่ยนคน เปลี่ยนชุมชน มุ่งสู่อนาคต ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนางฟาธีย่าห์ ชูเชิด,นายวทัญญู หมัดชูโชติ และคณะดีไซน์เนอร์เข้าประชุมร่วมกับนางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน (Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและคู่สมรส

วันที่ 9 พ.ย.2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และคณะทำงานร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขการขับเคลื่อน การดำเนินงานธนาคารปูม้า

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และนายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

วันนี้ 17 มี.ค.64 เวลา 08.30น. ที่ สตรีทอาร์ต อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการเปิดป้ายสตรีทอาร์ต โรบัสต้าสะบ้าย้อย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำร่องโครงการตลาดนัดอาชีพและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรม “วชช.สงขลา ชวนเที่ยวเขาล้อน มาช้อนกุ้งเคย” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

วันที่ 1 มีนาคม 2564 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 140 คน โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และคณะอาจารย์ เข้าร่วมในพิธี

นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นำบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน"วันปิยมหาราช"

โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอสะเดา ณ ชุมชนบ้านวังเปลว ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เพื่อส่งเสริมการนำฐานทรัพยากรชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตร พืชท้องถิ่น สมุนไพร มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และของที่ระลึกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง

โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยด้วยวิธีการทอ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 วันที่ 22-24 มิถุนายน 63

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ นางสาวศุภพิชญ์ ดำนวล นางสุธี เทพสุริวงค์ และนางสาวนูอานี เระเบ็นหมุด ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟ อ.สะบ้าย้อยและอ.เทพา

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้เข้าร่วมโครงการ ศปก.เทพา ณ โรงเรียนตายุตตอลีบีน หนองสาหร่าย ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสนอง จันทรักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการ และนางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชนสงขลา เข้าต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ

เมื่อวันที่ 11 และ 13 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ ร่วมกับ นายนิยม ชูชื่น และนางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ร่วมติดตามโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการปั้นหม้อ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสุธี เทพสุริวงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการการบูรณาการการท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดเพื่อสร้างความสุขของชุมชน

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายนิยม ชูชื่น พบนักศึกษาในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 4 ตำบล 4 อำเภอ

นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาพร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลลำไพลเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวควนขาว

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยชุมชน อุดมศึกษา สร้างปัญญา สร้างอาชีพ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โครงการรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อบรรเทาปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชานแดนใต้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่11/2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุเทพ มโนภักดี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา เข้าพบปะ นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสนอง  จันทร์รักษ์  นายอำเภอเทพา เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ โรงเรียนเทพา หมู่ที่ 1 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC 2019) “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายวิจัย และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” วันที่ 20-22 พฤศจิกายน2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมต้อนรับ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะเดินทางมาเปิดประชุมและเปิดงานตามโครงการ “การจัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเทพาจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับโรงเรียนบ้านกระอานและกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวช่อชิงบ้านกระอาน มีเป้าหมายในการทํานาปลูกข้าวช่อขิง เพื่อให้พันธุ์พื้นเมืองนี้อยู่คู่ชุมชนในตำบลท่าม่วง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมทีมวิจัยวิทยาลัยชุมชนสงขลา ลงพื้น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโหนด-บ้านเปียน

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วย นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณบริหารโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

"วิทยาลัยชุมชนในสวนยาง"คือโจทย์ใหญ่ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลาปี2563... วันที่23กันยายน2562 ที่โรงแรมวีแอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนำเกษตรกรชาวสวนอย่างกลุ่มนักสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ทำสวนยางนอกเหนือกฏกติกาของกองทุนส่งเสริมการทำสวนยาง

วันที่ 20 ต.ค.64 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมส่งเสริมผ้าไทย ให้ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหม ภายใต้กิจกรรมมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11 ให้กับ นางโกโลนเน อัปปุหามิ ลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน (Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและคู่สมรส

วันนี้ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพอำเภอนาทวี เข้าพบ นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวีและนายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ณ ที่ว่าการอำเภอนาทวี เพื่อหาแนวทางร่วมกันในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นในพื้นที่ อำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำเกษตรกรผู้ผลิตข้าวช่อขิง จำนวน 10 คน เปลี่ยนสถานที่เรียนรู้สู่ผู้ประกอบการจากแปลงนาเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยา ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เพื่อฝึกปฏิบัติการผลิตสินค้าเวชสำอางค์อย่างง่ายจากการใช้ข้าวช่อขิงจำนวน 2 กิโลกรัม ที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเป็นสบู่จากข้าวช่อขิง  แชมพูข้าวช่อขิง  และสครับข้าวช่อขิง (จากกากข้าวเหลือใช้ที่สกัดแล้วเป็นสารตั้งต้น)ตลอดกระบวนการฝึกปฏิบัติเกษตรกรทั้ง 10 คน ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง อาศัยทักษะทางวิทยาศาสตร์ การชั่งตวงวัดที่แม่นยำตามสูตรและส่วนผสมต่างๆที่กำหนดให้เรียนรู้สุขลักษณะในการผลิตสินค้าสำหรับอุปโภคทุกคนที่เข้าร่วมฝึกปฏิ บัติมีความมุ่งมั่นจะเพิ่มมูลค่าข้าวช่อขิงให้สูงขึ้นเรื่อยๆโดยได้รับการต้อนรับ จาก ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ และดร.ปวีณา ดีกิจ  อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีวประยุกต์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรอย่างดีเยี่ยมทำ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทออกมาสมบูรณ์แบบ มีกระบวนการและส่วนผสมเสมือนผลิต ภัณฑ์เดียวกัน แต่ยี่ห้ออื่นที่ได้รับการรับรองจาก มผช. และ อย.แล้ว เนื่องจากนำไปเทียบเคียงกระบวนการขอรับรองผลิตสินค้ายี่ห้ออื่นจากคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าว หลังจากนี้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวช่อขิงจะคัดกรองเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจริง

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา มอบหมาย ทีมวิจัย การท่องเที่ยว เขา ป่า นา เล ร่วมต้อนรับคณะนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา , นางฉลวย พงศ์สุวรรณ , นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดสงขลา , นางเยาวลักษณ์ จันทรปาน ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดสงขลา พร้อมทั้ง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในการลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบ้าย้อยและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลบ้านโหนด- ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ร่วมมือกับเทศบาลเทพา จัดงาน " ภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่น ของกินพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมเมืองเทพา" ขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงเชิงบูรณาการจากผลการตัดการศึกษาหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองการตัดเย็บเสื้อผ้า การเลี้ยงผึ้งชุนโรง การทำอาหารและขนมไทย มาจัดนิทรรศการและใช้กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมเป็นกิจกรรมน และนายพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดผลสรุปของงานเป็นที่พึงพอใจของผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคน

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ให้การต้อนรับ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และคณะผู้บริหารสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรม"การพัฒนาทักษะทางสังคมพหุวัฒนธรรม" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง อย่างเข้าใจตนเอง และผู้อื่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 70 คน ในการอบรมครั้งนี้ ได้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ เรื่อง การคิดเชิงบวก การสื่อสารสร้างสรรค์ การฟังอย่างเข้าใจ และการใช้เครื่องมือชุมชน ผ่านกิจกรรมกลุ่มตามแนวทางจิตตปัญญา โดยวิทยากร อ.สุวรา แก้วนุ้ย ภาควิชาสังคมสังเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการอบรม จากการประเมินตามกระบวนการ check in นักศึกษาสะท้อนถึงความรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ตัวเอง เรียนรู้ถึงกระบวนการคิดเพื่อฝึกการรับมือกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต การคิด การพูดเพื่อสร้างกำลังใจให้ตนเอง และคนรอบข้าง มองเห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียน การพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้จักชุมชนของตนเองมากขึ้น

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา รวมตัวเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในชุมชนและในสถานศึกษา โดยการเดินรณรงค์ประชาสัม พันธ์ให้ความรู้ มอบใบความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และสัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือของชุมชนเพื่อต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนตลาดแขก และหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกทักษะการวางแผนในการดำเนินโครงการ และลงมือปฏิบัติจริง  อันเป็นการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความรับผิดชอบทางสังคมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้มอบวุฒิการศึกษา (Transcript) ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา รหัส 61

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 นักศึกษาศูนย์การเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 78 คน นัดหมายร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันทุกชั้นปี ณ ลานต้นขาม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยแต่ละคนนำอาหารกลางวัน ใส่กล่องข้าว ปิ่นโต มาแลกเปลี่ยนกัน ประกอบด้วย อาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ถิ่น ซึ่งนักศึกษาบอกว่าได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ได้พูดคุยซึ่งกันและกัน ประหยัดค่าใช้จ่าย และได้สร้างความสามัคคีระหว่างพี่น้องในศูนย์การเรียน ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาเองได้ปฏิบัติกันอยู่แล้ว และเพื่อเป็นความเชื่อมสัมพันธ์ และอัตลักษณ์ของศูนย์ จึงได้นัดหมายเป็นข้อตกลงประจำศูนย์การเรียน ให้ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของทุกเดือน เป็นกิจกรรม "ทานข้าวด้วยกัน สานสัมพันธ์น้องพี่" อีกทั้งเป็นการรณรงค์ลดใช้โฟมปิ่นโต รักษ์โลก ตามนโยบายของวิทยาลัย

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดยนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ครูชำนาญการและบุคลากร

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลากิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนวิถีพหุวัฒนธรรม (ลานตะกร้อ)

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วย นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการการ

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 ทีมงานโครงการ U2T ตำบลลำไพลจัดกิจกรรมยกระดับของดีในชุมชนตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประเภทเครื่องแกงสมุนไพรบ้านควนเจดีย์ร่วมกับเชฟจากัวร์ (เชฟธีรวีร์ ดิษยไชยพงษ์) เจ้าของร้านข้าวแกงร้อยล้าน

เมื่อวันนี้ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วย นางสุธี เทพสุริวงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการการพัฒนาอาชีพจากผลผลิตทางการเกษตร “กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร” โดยร่วมกับ U2T ตำบลสะกอม กลุ่มที่ 6

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com