ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

นักศึกษารหัส 62 ยื่นเรื่องเพื่อขอสำเร็จการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบและรายชื่ออาจารย์ผู้สอนปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักศึกษารหัส 62,63,64

ข้อปฏิบัติเมื่อเอกสารสำเร็จการศึกษาชำรุด-เสียหาย

มาตรการและแนวปฏิบัติการเรียนแบบปกติ (Onsite) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยชุมชนสงขลาจึงขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ให้ทำการสอนแทนในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (รายงานการเรียนการสอนในระบบ E-Teacher)

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ขอเชิญชวนร่วมงานวนเด็กแห่งชาติ 2565

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางสอบและรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ของนักศึกษารหัส 62,63,64

การสอบประมวลผลความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษารหัส 62,63,64)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมมหกรรม NCC Cultural Fair 2564 ในระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ทางเพจ Facebook live เพจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาขยายเวลายื่นกู้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

เรื่อง ตารางสอบและรายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2563 ของนักศึกษารหัส 61 (บล็อก 2)

เรื่อง ตารางสอบและรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2563 ของนักศึกษารหัส 62,63 ให้ดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564

การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมกรรองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563

บริการยืมหนังสือแบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเข้าห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยที่ท่านสามารถรับหนังสือได้ที่อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ชั้น 1 ในวันและเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนให้อยู่รูปแบบออนไลน์

เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่ 27-28 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานตัวปรับพื้นฐาน 2563

เรื่อง ขอให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ศูนย์การเรียนอำเภอเทพาทุกชั้นปี

เรื่อง กำหนดการซ้อมเพื่อพิธิประสาทอนุปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ด่วน !! ทุนเหมาจ่ายพิเศษตลอดหลักสูตร (ภาคสมทบ) สำหรับนักศึกษาที่สนใจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ระดับอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่วันนี้- 8 มกราคม 2564 สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา (การเงิน สำนักอำนวยการ ชำระได้ถึงเวลา 15.00 น.) ในวันและเวลาราชการ

เพื่อให้ระเบียบการเข้าห้องสอบเป็นไปแนวทางเดียวกันทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาขอแจ้งระเบียบการเข้าห้องสอบนักศึกษารหัส 62,63 สอบวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยชุมชนสงขลาเปิดรับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 และรายชื่ออาจารย์ผู้สอนและคุมสอบ (รหัส62,63)

แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 และรายชื่ออาจารย์ผู้สอนและคุมสอบ (รหัส61)

ประกาศขอหยุดการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2563

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (รหัส 62 และ 63)

ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรายงานตัวการเป็นนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว

ประกาศหยุดการเรียนการสอน 21-22 ธันวาคม 2562

ประกาศ วิทยาลัยชุมชนสงขลา เรื่อง การรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

กรมพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด เพื่อจัดตั้งทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดในระดับกรม จังหวัด เพื่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การบูรณาการงานพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 และมีกำหนดการสอนชดเชยแก่นักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  สําหรับนักศึกษารหัส 60  วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เรียนเวลา 08.50 - 12.10 น. วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เรียนชดเชยในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562  เวลา 08.50 - 16.20 น. สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  สอบวิชาที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.50 - 12.10 น. สอบวิชาที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.20 น. สําหรับนักศึกษารหัส 61  หยุดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 สอบวิชาที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.50 - 12.10 น. สําหรับนักศึกษารหัส 62  วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เรียนซดเซยในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เรียนเวลา 08.50 - 12.10 น. หยุดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 สอบวิชาที่ 1 - 4 ในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2562 เวลา 08.50 น. - 16.20 น.

วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีกำหนดจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมส้มแขก วิทยาลัยชุมชนสงขลา

Powered by MakeWebEasy.com