กิจกรรม"การพัฒนาทักษะทางสังคมพหุวัฒนธรรม"

1410 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรม"การพัฒนาทักษะทางสังคมพหุวัฒนธรรม"

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรม"การพัฒนาทักษะทางสังคมพหุวัฒนธรรม" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง อย่างเข้าใจตนเอง และผู้อื่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 70 คน ในการอบรมครั้งนี้ ได้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ เรื่อง การคิดเชิงบวก การสื่อสารสร้างสรรค์ การฟังอย่างเข้าใจ และการใช้เครื่องมือชุมชน ผ่านกิจกรรมกลุ่มตามแนวทางจิตตปัญญา โดยวิทยากร อ.สุวรา แก้วนุ้ย ภาควิชาสังคมสังเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการอบรม จากการประเมินตามกระบวนการ check in นักศึกษาสะท้อนถึงความรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ตัวเอง เรียนรู้ถึงกระบวนการคิดเพื่อฝึกการรับมือกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต การคิด การพูดเพื่อสร้างกำลังใจให้ตนเอง และคนรอบข้าง มองเห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียน การพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้จักชุมชนของตนเองมากขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com