เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนำเกษตรกรชาวสวน

628 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนำเกษตรกรชาวสวน

"วิทยาลัยชุมชนในสวนยาง"คือโจทย์ใหญ่ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลาปี2563...
วันที่23กันยายน2562 ที่โรงแรมวีแอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนำเกษตรกรชาวสวนอย่างกลุ่มนักสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ทำสวนยางนอกเหนือกฏกติกาของกองทุนส่งเสริมการทำสวนยาง ด้วยการทดลองปลูกพืชร่วมยางหลากหลายชนิด ทั้งพืชล้มลุกจนถึงไม้ยืนต้นและพัฒนาเป็นป่ายาง(ไม้มีค่า+ยางพารา) มีองค์ความรู้ที่เป็นความรู้ปฏิบัติ(Tacit Knowledge)หลากหลาย เมื่อสังเคราะห์รวมกัน ก็ได้รูปแบบการจัดการสวนป่ายางที่ยั่งยืนหลายรูปแบบ ตามหลักคิดและวิธีการของแต่ละคน สวนป่ายั่งยืนหมายถึงแม้ราคายางจะตกต่ำเกษตรกรก็ไม่จำเป็นต้องโค่นยางไปปลูกพืชอื่นเพราะเกษตรกรไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยอาศัยรายได้จากการขายน้ำยางเพียงเดียว การปลูกไม้เศรษฐกิจแซมยางในสวนยางเป็นไปด้วยความเข้าใจธรรมชาติของยางพารา เข้าใจธรรมชาติของไม่ร่วมยาง เข้าใจธรรมชาติของดินและการจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดินทำสวนยางให้มีรายได้เพิ่มเป็นการทำเกษตรแบบสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ให้วิทยาลัยชุมชนสงขลาต้องถอดบทเรียนรายบุคคลและจัดทำหลักสูตร"ผู้ประกอบการป่ายางอย่างยั่งยืน"เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้สนใจในแหล่งเรียนรู้สวนป่ายางต้นแบบซึ่งมีประมาณ30แหล่ง ให้เป็นวิทยาลัยชุมชนในสวนยาง...

Powered by MakeWebEasy.com