การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC 2019)

781 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC 2019)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC 2019)
“ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายวิจัย และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน”
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 3 ท่าน ได้แก่
>>> อาจารย์พรเพ็ญ ประกอบกิจ นำเสนองานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บนฐานภูมิปัญญา ลุ่มน้ำคลองเทพา จังหวัดสงขลา”
>>> อาจารย์สุธี เทพสุริวงค์ นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา”
>>> อาจารย์ดารารัตน์ บางพระ นำเสนองานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา”
ทั้งนี้ผลการนำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์พรเพ็ญ ประกอบกิจ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชมเชย กลุ่มการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วิทยาลัยชุมชนสงขลาขอแสดงความยินดีและชื่นชมอาจารย์ทั้ง3ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

Powered by MakeWebEasy.com