รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว

982 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว

ด้วยวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว

 1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

          1.1 มีสัญชาติไทย

          1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          1.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

          1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

          1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

          1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 2. ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว  จำนวน  1  ตำแหน่ง   อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  15,000  บาท

          2.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                     2.1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว      
 
                     2.1.2 มีเจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

                     2.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

                     2.1.4 มีความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ

                     2.1.5 มีความรับผิดชอบในหน้าที่


          2.2   ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

                    2.2.1   งานพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนสงขลา

                    2.2.2   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวของวิทยาลัยชุมชน                                   สงขลา

                    2.2.3  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Powered by MakeWebEasy.com