ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

795 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

               ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคในปี 2562 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 342,143 ราย อัตราการป่วยเท่ากับ 516.04 ต่อประชาการแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 22 ราย คิดเป็นอัตราการตาย 0.03 ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir เฉลี่ยเกิน 48 ชั่วโมงหลังการป่วย และบางรายมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้น ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตามลำดับ ซึ่งในขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ เช่น โรงเรียน เรือนจำ เป็นต้น  คาดว่ายังมีการรระบาดต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงที่ตรงกับฤดูการระบาดของปี 2562 จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชนเป็นวงกว้างต่อไป

               เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข สำหรับอำเภอขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยเอกสารแนบรายละเอียดPowered by MakeWebEasy.com