โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้

1184 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 29 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนสงขลาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับเกียรติจากนายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีนักศึกษาทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่กำลังศึกษาร่วมกันใน 6 ศูนย์การเรียน จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ โดยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตรที่สามารถตอบสนองกิจกรรมสังคมพหุลักษณ์ ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนสงขลาจึงได้ร่วมมือและร่วมสร้างความเข้าใจในแนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความปรองดอง ความรัก และความความสามัคคีกับสถาบันดังกล่าว โดยใช้รูปแบบกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างเสริมการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข กิจกรรมครั้งมีนักศึกษา จากศูนย์การเรียนอำเภอเทพา ศูนย์การอำเภอหาดใหญ่ ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด ศูนย์การเรียนควนเนียง ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา ศูนย์การเรียนสทิงพระ ร่วมจำนวน 80 คน

Powered by MakeWebEasy.com