โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยด้วยวิธีการทอ

1129 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยด้วยวิธีการทอ

จากต้นกล้วยตานี....สู่ผ้าทอเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติ
วันที่ 24-26 มิถันายน 2563 วิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยอาจารย์ศุภพิชญ์ ดำนวล อาจารย์ชด นิตศิริ และอาจารย์กฤษณวรรณ เสวีพงศ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการผลิตผ้าทอเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติ ภายใต้โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยด้วยวิธีการทอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผ้าทอเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 15 คน ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง การเตรียมเส้นยืนกี่กระทบด้วยเส้นฝ้าย การสร้างลวดลาย การเก็บตะกอ และวิธีการทอผ้าเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติ โดยมี นางนพมาศ สาสนัย ครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าจากตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร
ผลจากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทอผ้าเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติได้ โดยใช้เส้นด้ายฝ้ายต้มสะอาด ขนาดเบอร์ 40/2 น้ำหนัก 4.51 กิโลกรัม (77 ใจ) เป็นเส้นด้ายยืน จำนวน 390 เส้น และเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติ ยาว 85 เซนติเมตร เป็นเส้นพุ่ง ซึ่งเมื่อทอเป็นผ้าทอเส้นใยกล้วยย้อมสรธรรมชาติได้ผ้าที่มีหน้ากว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 50 เมตร สำหรับลวดลายที่ได้สร้าง มี 2 ลวดลาย ได้แก่ ลายขัด และลายสอง นอกจากนี้แล้ว วันที่ 26 มิถุนายน 2563 รศ. ดร. อัศวิน พรหมโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นำอาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ผศ.พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ และ ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ ลงพื้นที่พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องการทอผ้าและเตรียมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งได้กำหนดการดำเนินกิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 เป็นลำดับต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com