โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอสะเดา

1043 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอสะเดา

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง จากสิ่งที่มี พัฒนาทักษะจากสิ่งใหม่ ในสถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้ ยังมีกลุ่มคนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกับสภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวอย่างมีความสุข วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย อ.ศุภมาส อยู่อริยะ อ.ดารารัตน์ บางพระและ นายจิรพจน์ สังข์ทอง ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอสะเดา ณ ชุมชนบ้านวังเปลว ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 61 คน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ด้วยผึ้งชันโรง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เกษตร เนื่องจากการเลี้ยงชันโรง เพื่อช่วยผสมเกสรพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และหากเกษตรกรได้มีการเลี้ยงผึ้งชันโรงมากขึ้น จะมีการใช้สารเคมีลดลง ทำให้ได้พืชที่ชันโรง ช่วยผสมเกสรก็จะปราศจากสารเคมีและสารพิษ ส่งผลให้สุขภาพของเกษตรที่ดูแลแปลงเพาะปลูกและผู้บริโภคจะปลอดภัย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ ครูวิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการการเลี้ยงผึ้งชันโรง และได้นำผลงานวิจัยเรื่องสายพันธุ์ชันโรงมาเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงนายประสิทธิ์ บูเอียด ประธานกลุ่มวิสาหกิจผึ้งชันโรงบ้านพรุหมาก วิทยากรต้นแบบที่มาถ่ายทอดความรู้ ในการประกอบและติดตั้งลังชันโรงแบบมาตรฐาน การแยกรังชันโรงแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการฝึกปฏิบัติตั้งแต่การประกอบลังเลี้ยงชันโรงและการแยกรังชันโรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเผาแกลบ ให้เป็นแกลบดำ ที่เป็นวัตถุดิบที่มีคาร์บอน และเกิดการย่อยสลายง่ายกว่าแกลบขาวเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ย บำรุงพืชด้านการเกษตร โดยนางสาวดารารัตน์ บางพระ ครู วิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้คิดค้นต้นแบบเตาเผาแกลบระดับครัวเรือนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติการเผาแกลบไปปรับใช้และต่อยอดในทำปุ๋ยเพื่อการเกษตรต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com