วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำร่องโครงการตลาดนัดอาชีพและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรม “วชช.สงขลา ชวนเที่ยวเขาล้อน มาช้อนกุ้งเคย”

656 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำร่องโครงการตลาดนัดอาชีพและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรม “วชช.สงขลา ชวนเที่ยวเขาล้อน มาช้อนกุ้งเคย”

วันที่ 11 มีนาคม ณ หาดเขาล้อน ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการตลาดนัดอาชีพและวัฒนธรรมสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในกิจกรรม “วชช.สงขลา ชวนเที่ยวเขาล้อน มาช้อนกุ้งเคย” เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาและคนในชุมชน อันจะนำมาซึ่งความรักสามัคคีที่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของชุมชนในด้านความมั่นคง รวมถึงแข่งขันทักษะทางด้านอาชีพและนำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้มาจัดตั้งที่อำเภอเทพานับเป็นพันธมิตรในการทำงานตามนโยบายของจังหวัดสงขลาที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน โดยบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข สมานฉันท์ สงบ เรียบร้อย และมีความมั่นคง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา พื้นที่แห่งนี้ และพลังที่สำคัญคือพลังความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆตามที่กล่าวมา และพลังของนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ของชุมชนอำเภอเทพา เพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนับว่าทุกคนที่นี่เป็นส่วนสำคัญยิ่ง
สำหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น เพราะมีทั้งการจัดการเรียนการสอน ทางด้านวิชาการ การฝึกอบรมทักษะอาชีพ และจิตสำนึกของความเป็นคนดี มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน ซึ่งถือเป็นการใช้การศึกษาสร้างความรู้ สร้างปัญญาให้คนในชุมชนที่โดดเด่นมาก กิจกรรมที่จัดขึ้นในนับเป็นการตอบคำถามให้กับสังคมว่าคนเรียนวิทยาลัยชุมชนแล้วได้อะไรเป็นอย่างดี พร้อมฝากเน้นย้ำถึงนักศึกษา ว่าการศึกษานั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ หรือ เป็นเป็นปัจจัยใจหลักที่จะนำไปสู่การเกิดปัจจัยอื่นๆ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ นอกจากนี้แล้วการศึกษาและการเรียนรู้นั้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานเป็นการรวมเอาผลงานการจัดการศึกษาและบริการทาง วิชาการมานำเสนอพร้อมกับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันวัฒนธรรมท้องถิ่น (วิถีชุมชน ประมงพื้นบ้าน) ได้แก่ การแข่งขันลากอวนริมหาด การช้อนกุ้งเคย และการแข่งขันกิจกรรมทางน้ำ เช่น การแข่งขันมวยทะเล ชักเย่อในน้ำ การก่อกองทราย เป็นต้น การแข่งขันทักษะอาชีพ (วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองภาคใต้) จำนวน 3 รายการ ได้แก่ การทำขนมต้มสามเหลี่ยมใบพ้อ การทำตูปะซูตง หรือ ปลาหมึกต้มหวาน และการทำน้ำพริกกะปิ การจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลาในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และดนตรีโฟล์คซอง

Powered by MakeWebEasy.com