กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

516 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
2. ศึกษาในระดับอนุปริญญา
3. อายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงินเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีและเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
4. ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ
5. มีสัญชาติไทย
6. ศึกษาในสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานกับกองทุนเพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน
7. มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่า 2.00
8. มีความประพฤติดี

คุณสมบัติต้องห้ามของผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
2. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุนเว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

 เอกสารแนบ

   หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน

   หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

   เอกสารที่ใช้แนบไฟล์ยื่นกู้ กยศ.

Powered by MakeWebEasy.com